Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO FIND ME 

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z www.efindme.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora. 

KONTAKT 

– e-mail: kontakt@efindme.pl 
– adres do korespondencji pisemnej: Weston Super Mare Stafford Road, BS23 3BW 

DEFINICJE 

Administrator – Vitrum Media Grzegorz Jasiak z siedzibą w Weston Super Mare Stafford Road, BS23 3BW., Weston super Mare  

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Formularz zgłoszenia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający dokonanie zgłoszenia. 

Klient – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług Find Me, umieszcza w portalu treści reklamowe  

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu Find Me 

Regulamin – dokument regulujący prawa i obowiązki Klientów i Administratora wraz załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego dokumentu. 

Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO). 

Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora. 

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. 

Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują Find Me. 

Baza danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane firm i instytucji, pod nazw. “Find Me”, do którego prawa wyłączne przysługują Find Me. 

 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Portalu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji. 

ROZDZIAŁ 2 
WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do korzystania z Portalu, w tym przeglądania ofert reklamowych oraz dołączenie do portalu, niezbędne są: 
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza, 
 3. włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies, 
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), 
 5. minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9. 
 6. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Administrator informuje w opisie oferowanego produktu. 
 7. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie przez innych klientów.   
 8. Portal zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji. 

 

ROZDZIAŁ 3 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Administratora następuje poprzez dokonanie rejestracji po przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 2. Dokonanie zgłoszenia nie wymaga założenia konta klienta. 
 3. Zgłoszenia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
 4. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest zaakceptowanie Regulaminu. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz otrzymywania drogą mailową informacji handlowych oferowanych przez Administratora. 
 5. W celu dokonania zgłoszenia należy: 
 6. Wypełnić formularz będący przedmiotem zgłoszenia, a następnie potwierdzić wybór klikając w przycisk, 
 7. formularz zgłoszenia obejmujący takie dane jak: imię i nazwisko, NIP =, nazwa firmy, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres e-mail. 
 8. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie skutecznego dokonania zgłoszenia i zaakceptowania zgłoszenia przez Administratora.   
 9. Fakt dokonania zgłoszenia zostaje potwierdzony mailem wysłanym na adres e-mail Klienta podanym w formularzu zakupu.

ROZDZIAŁ 4 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PORTALU 

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik/Klient gwarantuje, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Portalu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej i praw autorskich. 
 2. Find Me nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Portalu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez Find Me). Find me ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ. 
 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych niniejszego portalu przysługują Administratorowi. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach portalu usługi. Dane uzyskane w ten sposób nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez Administratora lub podmioty mu podległe i współdziałające. 
 4. Administrator portalu niniejszym informuje, że portal zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo, które zostały dobrowolnie wprowadzone do portalu przez Klienta, zgodnie z zachowaniem prawa autorskiego. Przyjęty w portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. 
 5. Użytkownik, udostępniając materiały/treści w ramach portalu wyraża zgodę na wykorzystanie w/w materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników, a Administratorowi Find Me przyznaje prawo do ich kopiowania, opracowania i publicznego udostępniania w sieci Internet. 
 6. Find Me nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. 
 7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, Find Me wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Portalu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści. 
 8. Find Me nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

ROZDZIAŁ 5 
REKLAMACJE 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Administratora lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji. 
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora. Składając reklamację Klient może wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. Zaleca się, aby każda reklamacja zawierała następujące elementy: 

a)   imię i nazwisko Klienta, 
b)  adres e-mail, 
c)   wskazanie produktu/usługi podlegającego reklamacji, 
d)  wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, 
e)   określenie zakresu żądania składającego reklamację. 

 • Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie. 
 • Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej formie, określonej w punkcie powyżej. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji. 
 • Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia zostaje wysłana wyłącznie na adres e-mail Klienta. 
 1. Decyzja Portalu, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą użytkownicy i klienci w celu uzyskania dostępu do portalu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Klient ma prawo w każdej chwili zgłosić zmianę lub usunąć podane dane, zamieszczone na łamach portalu Find me. Podanie danych oraz zamieszczenie ich na łamach portalu jest bezpłatne. Jakiekolwiek ewentualne zmiany dotyczące funkcjonowania portalu, będą informowane przez Administratora.

ROZDZIAŁ 7 
DANE OSOBOWE  

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procesu zamawiania jest Vitrum Media Grzegorz Jasiak. 
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz realizacji usługo, wystawienia i przesłania faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego dokonany zakup usługi. 
  Dostęp do określonych treści w ramach portalu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z portalu wymagającego podania dodatkowych danych. 
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zostały podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 4. Klient ma prawo do: 
  – żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  – przenoszenia danych, 
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 
  – Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, a zgoda jest wyrażona przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie korzysta. 
  – Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania ochrony danych osobowych oraz plików cookies  są zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności”.

ROZDZIAŁ 8 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach. Postępowanie przed takim sądem jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla Klienta, jak i Administratora. 
 2. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. 


ROZDZIAŁ 8
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiana przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Kodeks cywilny. 
 3. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym, jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne. 
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub umowy, których stronom nie uda się  w  pierwszej  kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.